Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (BRC): Một nghiên cứu điển hình về đầu tư có trách nhiệm vào cao su ở Việt Nam

Author(s): 
Giang Vu (Partnership for Sustainable Agriculture in Viet Nam); Erin Sweeney and Chrissa Borja (Grow Asia)
Organization(s): 
Grow Asia

Nghiên cứu điểm này phác thảo hành trình của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (BRC) trong việc tiếp nhận và thực hiện kế hoạch phát triển cao su bền vững từ Công ty mẹ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Xem tóm tắt tại video này.

English version here.

Khoản đầu tư này kế thừa các hoạt động chính mà BRC nên thực hiện, bao gồm (1) tiếp tục tái canh; (2) duy trì các diện tích rừng trồng đã được chứng nhận theo Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam – Chương trình Chứng chỉ rừng (VFCS-PEFC) và các nhà máy chế biến theo Chuỗi hành trình PEFC (CoC); và (3) đáp ứng các yêu cầu của thị trường về sản phẩm có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Đọc toàn bộ nghiên cứu điểm để tìm hiểu thêm về cách Tập đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận lợi nhuận tài chính từ khoản đầu tư của họ, tuân theo các nguyên tắc của Hướng dẫn ASEAN RAI.

Nghiên cứu điểm này là một phần của loạt bài gồm bốn phần, trình bày cách thức các khoản đầu tư kinh doanh nông nghiệp gần đây vào lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp đã tuân thủ phù hợp với Hướng dẫn ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (ASEAN RAI). Đặc biệt các nghiên cứu điểm này cho thấy:

  1. Kết quả xã hội, môi trường và tài chính của các khoản đầu tư này
  2. Trường hợp kinh doanh để đầu tư có trách nhiệm vào các dự án chuỗi cung ứng
  3. Cách thức các doanh nghiệp nông nghiệp đảm bảo tính bền vững lâu dài và tính khả thi của các khoản đầu tư của họ
  4. Các đề xuất chính sách chính và các bài học cho tương lai

 

Country: